పంప్ & షర్ట్‌లెస్ నెవ్ షుల్‌మాన్ బొచ్చుతో కూడిన ఉలితో కూడిన మొండెం చూపిస్తుంది

'క్యాట్‌ఫిష్' స్టార్ నెవ్ షుల్‌మాన్ బాల్టిమోర్ వీధుల్లో తన బొచ్చుతో కూడిన ఉలితో కూడిన మొండెంను ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు అతను చొక్కా లేకుండా ఉన్నాడు.